امیر موسی طالقانی
مدیرعامل
علیرضا طالقانی
عضو هیئت مدیره
جلیل طالقانی
عضو هیئت مدیره