پارک آبی
سقف استخر آبسار

پروژه ها


پارکینگ

s203.1


سالن ورزشی

s179.1


نورگیر و ووید مرکزی

s115(2)


 سردرب و سالن انتظار

s184.1


سالن اجتماعات

s1.1

مسجد و حسینیه ها


نمایشگاه اتومبیل

s176.1


 پمپ بنزین

s48.1


 بازار

s195.1


 سقف آخر

s138.1


سالن تولید وانبار

s122.1


ترمینال ها

s78.1


سایر پروژه ها

s15.


طراحی و محاسبات

44

اتوکد طرح های خاص

1سبزوار