مصلی کرج

محل : کرجکارفرما :خصوصی

حسینه گناباد

محل : گناباد کارفرما : خصوصی ...

مسجدجامع

محل:اصفهان کارفرما:خصوصی  

شبستان مسجد قدر

محل: اصفهان کارفرما: هیئت امنای مسجد ...

سقف حسنیه

محل:سیان- اصفهان کارفرما:خصوصی

شبستان مسجد جامع

محل: دستگرد برخوار-اصفهان کارفرما: هیئت امنای ...