پروژه ها

ایستگاه آتش نشانی

محل : آباده -شیراز کارفرما: شهرداری آباده            

اطلاعات بیشتر

پمپ بنزین مورچه خور

محل :اصفهان -مورچه خور کارفرما:خصوصی    

اطلاعات بیشتر

پمپ های ساحلی

محل:حاشیه خلیج فارس و دریای عمان کارفرما:نیروی دریایی ارتش    

اطلاعات بیشتر

سقف پمپ بنزین

محل:شیراز کارفرما:خصوصی

اطلاعات بیشتر

پمپ بنزین

محل:بجنورد کارفرما:شهرداری بجنورد      

اطلاعات بیشتر

سقف پمپ بنزین

محل:شیراز کارفرما:خصوصی  

اطلاعات بیشتر

سقف پمپ بنزین

محل:میناب -بندرعباس کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی میناب    

اطلاعات بیشتر

سقف پمپ بنزین

محل:ایسین - بندرعباس کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی ایسین    

اطلاعات بیشتر

سقف پمپ بنزین

محل:بوستانو-بندرعباس کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی بوستانو        

اطلاعات بیشتر

پمپ های 24 ساعته

محل:کلیه نقاط ایران کارفرما:شرکت نفت      

اطلاعات بیشتر