مقاله سازه فضاکار

بررسي ساختار ورفتار پيونده گوي سان درسازه هاي فضا کار

  سازه فضاکار ، دردهه هاي اخيرتوسعه چشمگيري يافته ودامنه كاربردي وسيعي در زمينه هاي مختلف صنعت ساختمان پيدا كرده اند.اين سا زه ها علاوه براينكه قا بليت فراواني براي پوشش فضاهاي بزرگ دارند داراي مقاومت لرزه اي قابل توجهي هم مي باشند. اعضاي خطي در آنها به گونه اي آرايش يافته اند كه نيروها و تغييرشكل ها درسه بعد واقع مي شوند. اين سازه ها شامل سيستم اتصالات مي باشدكه به عنوان نمونه مي توان سيستم پيونده گوي سان را نام بردو همچنين اعضاي ميله اي جزء ديگرأنها است…نتايج آزمايشگاهي خمشي،كششي وفشاري پيونده با نتايج تحليلي مورد بررسي قرار گرفته و انطباق قا بل قبولي را نشان مي دهند..article