پوشش سازه فضاکار

یکی از پوشش های سازه های فضاکار ساندویچ پانل ها هستند.ساندویچ پانل شامل دو ورق فلزی هستند و یک لایه عایق بین دو ورق قرار می گیرند.ادامه