سازه های فضایی-استخر صبا

محل:گز-اصفهان

کارفرما:شرکت کنکاش سرو سپاهان

s165.1  s166.1 s168.1