نورگیرساختمان آموزش

محل :شاهرود

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

s154.1  s155.1