نورگیر گنبدی

محل:مجتمع تجاری نواب

کارفرما: خصوصی

         s200.1  s199.1  s198.1