ووید مرکزی

محل: شهرکرد

کارفرما: شرکت توانیر

s117.1  s118.1