بازار میوه و تره بار

محل: ولیعصر اصفهان
کارفرما: سازمان میادین میوه و تره بار
s195.1  s197.1  s196.1