تالار شهر زادگان

محل:اصفهان
کارفرما:خصوصی

s27.1  s28.1s29.1 s30.1