سالن بیمارستان چشم

محل: اربیل عراق
کارفرما: دولت سوئد با مشارکت دولت کردستان

s172.1  s173.1s174.1