سالن در بخش UCF

محل: انرژی اتمی
کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران