سردرب ایستگاه مترو

محل: صفه اصفهان
کارفرما: شرکت قطارهای شهری اصفهان

  s193.1  s194.1