سردرب ورودی و نماد

محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
کارفرما: پتروشیمی فن آوران

s184.1  s185.1s186.1