سر درب

محل: گچساران
کارفرما: شرکت نفت گچساران

s102.1   s103.1  s101.1