فرهنگسرای شوشتر

محل:شوشتر
کارفرما:اداره کل فرهنگ و ارشاد خوزستان

s58.1   s59.1  s61.1