پارکینگ

محل: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
کارفرما: پتروشیمی مارون

s201.1  s202.1  s203.1  s204.1