سقف آخر رستوران

محل: جزیره کیش
کارفرما: مجموعه کشتی ایرانی

s138.1  s139.1  s140.1  s141.1