سقف پمپ بنزین

محل:میناب -بندرعباس
کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی میناب

s79.1  s80.1  s81.1