شبستان مسجد جامع

محل: دستگرد برخوار-اصفهان
کارفرما: هیئت امنای مسجد جامع

s188.1  s189.  s190.1  s191.1