شبستان مسجد قدر

محل: اصفهان
کارفرما: هیئت امنای مسجد قدر

s146.1  s147.1  s148.1  s149.1