ترمینال فرودگاه

محل:جزیره تنب بزرگ
کارفرما:سپاه یاسداران

s75.1  s76.1  s77.1  s78.1