سالن تولید فاز1

محل:اصفهان
کارفرما:شرکت نفت ابزار

s120.1  s121.1  s122.1 s123.1  s124.1