سقف آخر تالار

محل: شهرضا-اصفهان
کارفرما: خصوصی

s162.1 s161. s164.1 s165.1 s163.1