پل عابر پیاده

محل:سیرجان
کارفرما:دمجتمع گلگهر سیرجان

s62.1  s63.1  s64.1