ترمینال دریایی

محل: بندر گناوه
کارفرما: سازمان بنادر کشتیرانی

s130.1  s131.1  s132.1  s133.1