سایبان ایستگاه BRT

محل:اصفهان
کارفرما:شهرداری اصفهان

s14.1  s15.  s17.1