سایه بان تاسیسات هتل

محل: کرمانشاه
کارفرما: هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه

s142.1  s143.1  s145.1