سازمان فنی وحرفه ای

محل:کامیاران-سنندج

کارفرما:سازمان فنی وحرفه ای سنندج

nothing