سایبان پمپ سوختگیری

محل:بندر چوئیده-آبادان
کارفرما:شرکت نفت

nothing