پمپ های ساحلی

محل:حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
کارفرما:نیروی دریایی ارتش
nothing