ووید مرکزی

محل: شاهین شهر-اصفهان

کارفرما:هتل آزادی

s114-1   s115(2)