زورخانه خرامه

محل:خرامه-شیراز

کارفرما:سازمان تربیت بدنی شیراز

زورخانه خرامه سالن ورزشی خرامن ورزشگاه خرامن