آیین نامه های سازه فضاکار

سازه های فضاکار گروهی از سازه ها هستند که دارای رفتار مسلط سه بعدی بوده،معمولا در خور تولید صنعتی انبوه بوده و در این حالت،قیود فنی و اقتصادی را با تلفیق مناسبی از مفاهیم سازه ای، اصول ایمتی،دیدگاه زیباشناختی و جنبه های اقتصادی ارضا می نمایند .

نشریه 400