سالن اجتماعات

محل:گرگان

کارفرما:شهرداری

سالن اجتماعات   S255   S256