سالن نمایش

محل: بهارستان -اصفهان

کارفرما:شهرداری

 سالن نمایش   سقف سازه فضایی  سازه فضاکار