سالن اجتماعات دهیاری

محل:روستای باغملک -اصفهان

کارفرما: شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان مبارکه

s210