پارک آبی آبسار

محل:اصفهان

کارفرما: شرکت خصوصی

سازه فضایی آبسار سقف سازه فضاکار  استخر آبسار11