بازدیدوزیرصنعت

   بازدید وزیر صنعت از غرفه شرکت فضاسازه نقش جهان