انبار شکلات Baraka

محل : تهران

کارفرما : خصوصی( شرکت باراکا)