بازار کوثر 12

محل : اصفهان
کارفرما :سازمان میادین میوه تره بار