پارکینگ فرودگام امام

محل : فرودگاه امام خمینی تهران

کارفرما : شرکت شهر فرودگاهی