گلزار شهدا نجف آباد

محل : نجف آباد – اصفهان

کارفرما : شهرداری