ایستگاه آتش نشانی

محل : آباده -شیراز

کارفرما: شهرداری آباده