سالن فنی حرفه ای

محل : خمینی شهر – اصفهان

کارفرما : فنی حرفه ای خمینی شهر