استخر تیران

محل : تیران – اصفهان

کارفرما : خصوصی