کاخ هخامنشی چرخاب برازجان

محل:بوشهر

کارفرما : میراث فرهنگی بوشهر