سالن ورزشی قزوین

محل: قزوین

کارفرما:نظام مهندسی قزوین